เว็บไซต์เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๑๖๐๐ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ (อัตโนมัติ ๑๒๐ เลขหมาย)
โทรสาร  ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑ (อัตโนมัติ ๒ เลขหมาย)
คอลเซ็นเตอร์ ๑๖๗๒
www.tourismthailand.org/
   
สำนักงานในประเทศ
ภูมิภาคเหนือ  
ททท.สำนักงานเชียงใหม่
๑๐๕/๑ ถ.เชียงใหม่-ลำพูล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔-๕
โทรสาร  ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๖
 

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน
๔ ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๒ - ๓
โทรสาร  ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๔
 

ททท.สำนักงานเชียงราย (เชียงราย พะเยา)
๔๔๘/๑๖ ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓
โทรสาร  ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๔
 

ททท.สำนักงานแพร่ (แพร่ น่าน) ติดหอการค้าจังหวัดแพร่
๓๔/๑๓๐-๑๓๑ ถ.เหมืองหิต ต.ในวียง อ.เมือง จงแพร่ ๕๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗
โทรสาร  ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๙
 

ททท.สำนักงานพิษณุโลก (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ )
๒๐๙/๗-๘ ศูนย์การค้าสุรสีห์ ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมืองฯ
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๕ ๒๗๔๒ - ๓ , ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๐๗
โทรสาร ๐ ๕๕๒๓ ๑๐๖๓
 

ททท.สำนักงานตาก
๑๙๓ ต.ตากสิน อ.หนองหลวง อ.เมืองฯ จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑ - ๓ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๔
 

ททท.สำนักงานอุทัยธานี (อุทัยธานี กำแพงเพชร)
๒๘/๕ ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๑ ๔๖๕๑ - ๒ โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๔๖๕๐
 

ททท.สำนักงานสุโขทัย (สุโขทัย อุตรดิตถ์)
๒oo ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๒๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๖๓๖๖

 

 

ททท.สำนักงานลำปาง (ลำปาง ลำพูน)
๓๕๘/๓-๔ ถ.บ้านเชียงราย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองฯ จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔ ๒๒๒๒ ๑๔ - ๑๕ โทรสาร ๐ ๕๔ ๒๒๒๒ ๑๖

 

 

ททท.สำนักงานนครสวรรค์ (นครสวรรค์ พิจิตร)
๑๐๔๕ชั้น๑-๒ ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๒ ๑๘๑๑ - ๑๒ โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๑๘๐

 

 


ภูมิภาคภาคกลาง  
ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร
(กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี )
อาคาร D2 ชั้น ๘ โครงการปรีชา คลอมเพกซ์ ๔๘/๑๑ ถ.รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวางกรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๖ ๒๗๒๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๖๒๗๒๒
 

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
๑๕๐/๘/๙ ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.อัมพวา อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๕ ๒๘๗๔ - ๘ โทรสาร ๐ ๓๔๗๕ ๒๘๔๖
 

ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์
๓๙/๙ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๑ ๓๘๘๕ , ๐ ๓๒๕๑ ๓๘๕๔ โทรสาร ๐ ๓๒๕๑ ๓๘๙๘
 

ททท.สำนักงานกาญจนบุรี(กาญจณบุรี ราชบุรี)
๑๔ ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐ , ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๖๙๑
 

ททท.สำนักงานเพชรบุรี
๕๐๐/๕๑ ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๗ ๑๐๐๕ - ๖ โทรสาร ๐ ๓๒๔๗ ๑๕๐๒
 

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา(พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)
๑๐๘/๒๒ หมู่ ๔ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ -๗ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๘
 

ททท.สำนักงานลพบุรี (ลพบุรี สิงห์บุร ชัยนาท อ่างทอง)
บริเวณศาลากลางจังหวัด ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จงลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๗ ๐๐๙๖ - ๗ โทรสาร ๐ ๓๖๗๗ ๐๐๙๘
 

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี นครปฐม)
๙๑ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๖๗ , ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๘๐
โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๘๐
 

ภูมิภาคภาคตะวันออก  
ททท.สำนักงานพัทยา (ชลบุรี)
๖๐๙ หมู่ ๑๐ ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางระมุง จ.ชลบุรี ๒๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗ , ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๐ , ๐๓๘๔๒ ๓๙๙๐
โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๑๓
 

ททท.สำนักงานระยอง (ระยอง จันทบุรี)
๑๕๓/๔ ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมืองฯ จ.ระยอง ๒๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๕ ๕๔๒๐ - ๑ , โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๕๕๑๐
 

ททท.สำนักงานตราด
๑๐๐ หมู่ ๑ ถ.ตราด - แหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ๒๓๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๕๙ - ๖๐ โทรสาร ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๕๕
 

ททท.สำนักงานครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
๑๘๒/๘๘ หมู่ ๑ ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๒ , ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๔ โทรสาร ๐ ๓๒๓๑ ๒๒๘๖
 
ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา สมุทรปาการ)
๒๐๓ ถ.หน้าเมือง ต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๑ ๔๔๐๙ โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๔๔๐๘
 

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ททท.สำนักงานนครราชสีมา (นครราชสีมา ชัยภูมิ)
๒๑๐๑-๒๑๐๔ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐ , ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖
โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗, ๐ ๔๔๓๕ ๑๗๒๑
 

ททท.สำนักงานอุบลราชธานี (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร)
๒๖๔/๑ ถ.เขื่อนธานี อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๔ ๓๗๗๐ , ๐ ๔๕๒๕ ๐๗๑๔ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๓๗๗๑
 

ททท.สำนักงานขอนแก่น (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม)
๑๕/๕ ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ. เมืองฯ จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๔๔๙๘-๙ โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ ๔๔๙๗
 

ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร)
๑๘๔/๑ ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๑ ๓๔๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๔๒๕๑ ๓๔๙๒
 

ททท.สำนักงานอุดรธานี (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ)
๑๖/๕ ถ.มุกมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๖-๗ โทรสาร ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๘
 

ททท.สำนักงานเลย (เลย หนองบัวลำภู )
ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย (หลังเก่า) ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง
อ.เมืองฯ จ.เลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๘๐
 
ททท.สำนักงานสุรินทร์ (สุรินทร์ บุรีรัมย์)
๓๕๕/๓-๖ ถ.เทศบาล ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง ฯ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗-๘ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๘๕๓๐
 

ภูมิภาคภาคใต้  
ททท.สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา สตูล)
๑/๑ ซ.๒ ถ.นิพัทธ์อุทิศ ๓ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕ , ๐ ๗๔๒๓ ๘๕๑๘ , ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๔๗
โทรสาร ๐ ๗๔๒๔ ๕๙๘๖
 

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช(นครศรีธรรมราช พัทลุง)
สนามหน้าเมือง ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๕-๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๗
 

ททท.สำนักงานนราธิวาส (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)
๑๐๒/๓ ม. ๒ ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต. กะลุวอเหนือ อ.เมืองฯ
จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓๕๒ ๒๔๑๑ ๐ ๗๓๕๔ ๒๓๔๕ โทรสาร ๐ ๗๓๕๒ ๒๔๑๒-๓
 

ททท.สำนักงานภูเก็ต
๑๙๑ ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖๒๑ ๑๐๓๖ , ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๓ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๓๕๘๒
 

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวสมุย(เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน)
๓๗๐ ม. ๓ ต. อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๔๒ ๐๕๐๔ โทรสาร ๐ ๗๗๔๒ ๐๗๒๑
 

ททท.สำนัีกงานตรัง
๑๙๙/๒ ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองฯ จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕๒๑ ๕๘๖๗ , ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๕๘ , ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๘๕
โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๕๘๖๘
 

ททท.สำนักงานกระบี่
๒๙๒ ถ. มหาราช อ.เมืองฯ จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๒ ๒๑๖๓ , ๐ ๗๕๖๑ ๒๘๑๑-๒
โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๒๑๖๔
 

ททท.สำนักงานชุมพร (ชุมพร ระนอง)
๑๐๑/๑๑-๑๒ ถ.ทวีสินค้า ต. ท่าตะเภา อ.เมืองฯ จ. ชุมพร ๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๑๘๓๑-๒ , ๐ ๗๗๕๐ ๒๗๗๕-๖
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๑๘๓๒
 
ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี
๕ ถ.ตลาดใหม่ ต. ตลาด อ.เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี จ. ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๘ ๘๘๑๗-๙
โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๒๘๒๘
 


กลับขึ้นบน หน้าแรก