สระบุรี เป็นจังหวัดสำคัญในด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ทางธรรมชาติ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 108 กม. สามารถ
เดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ 
อ.เมืองสระบุรี อ.หนองแซง อ.เสาไห้ อ.บ้านหมอ อ.พระพุทธบาท อ.หนองโดน 
อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก อ.วังม่วง อ.วิหารแดง อ.หนองแค อ.ดอนพุด อ.เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ท
ั้งสิ้น 3,576 ตารางกม.

สระบุรี  เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๐๙๒ ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ การตั้งเมืองนี้ สันนิษฐานว่าพระองค์โปรดเกล้าฯให้แบ่งพื้นที่เขตเมืองลพบุรีกับเมืองนครนายก บางส่วนมารวมกัน ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอ สำหรับที่มาของคำว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่า เพราะเหตุที่ทำเลที่ตั้งครั้งแรกมีบึงอยู่ใกล้ๆ คือ “บึงหนองโง้ง” อยู่ในเขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ เป็นหนองน้ำรูปเกือกม้า เดิมเป็นหนองน้ำที่เกิดจากการขุดดินมาทำอิฐเพื่อสร้างเมืองสระบุรีในอดีต เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้นำเอาคำว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับคำว่า “บุรี” เป็นชื่อเมือง “สระบุรี” (ต่อเมื่อมีการสร้างทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง ในปัจจุบัน)

ข้าวสารเจ๊กเชย หรือข้าวสารเสาไห้ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสระบุรี สันนิษฐานว่า เมื่อครั้งเกิดศึกใหญ่ของกรุงศรีอยุธยา พม่ายกกำลังพลมาตั้งค่ายและปลูกข้าว ณ เมืองสระบุรี เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ และได้นำพันธุ์ข้าวนี้ที่ให้พลังงานและคุณค่าทางอาหารสูงและหุงขึ้นหม้อมาปลูกเพื่อเลี้ยงกองทัพ ซึ่งชาวบ้านได้นำข้าวพันธุ์นี้มาปลูกต่อหลังจากพม่าถอนทัพกลับไปแล้ว

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพุทธศาสนสถานสำคัญของประเทศ ที่พระเจ้าแผ่นดินเกือบทุกพระองค์ตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ในกรุงศรีอยุธยา ผู้ค้นพบ จนปัจจุบัน

อาชีพผู้เลี้ยงโคนม เป็นอาชีพที่ชาวอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งกลับจากเสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ค ปัจจุบันการท่องเที่ยวฟาร์มโคนม และการแต่งกาย และการจัดการเลี้ยง พบปะ เลียนแบบคาวบอย กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และโดยเฉพาะทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบฟาร์มสมัยใหม่ อาทิ ไร่องุ่น ฟาร์มผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

เขตรอยต่อเทือกเขาใหญ่ ในเขตอำเภอมวกเหล็ก (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และลำธารมวกเหล็ก) อำเภอแก่งคอย (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า) และอำเภอเมือง (อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น) ทำให้สระบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ให้บริการต่อเนื่องทางด้านการผจญภัย เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก